Högre seminarium: Johan Christensson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Johan Christensson, Högskolan i Gävle & Stockholms universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Leka lärare – lärarstudenters professionella identiteter under lärarutbildningen

Mitt avhandlingsarbete syftar övergripande till att undersöka hur lärarstudenter språkligt förhåller sig till sin kommande yrkesroll, sprunget ur ett intresse för hur man konstruerar professionell identitet i yrkesinriktade utbildningar. Under seminariet presenterar jag avhandlingen i tre delar: först, en övergripande presentation av avhandlingsämnet, vidare följt av de resultat som framkommer i avhandlingens första studie. Slutligen presenteras det pågående arbetet med studie två, vilket också är tänkt att vara presentationens huvudfokus. Avhandlingens övergripande teoretiska ramverk är medierad diskursanalys (MDA: Scollon 2001, Scollon & Scollon 2004), där fokus riktas mot hur individer använder diskurser för att utföra sociala handlingar. I relation till detta ses också identitet som ett socialt fenomen och som någonting som uttrycks genom sociala handlingar. 

Avhandlingens första studie har dels en metodologisk inriktning, dels en empirisk inriktning, där en metod för att analysera identitet i interaktion prövas och i sin tur leder till en empirisk undersökning av en lärarstudents sätt att producera sig själv som lärare i återkopplingssamtal tillsammans med andra lärarstudenter. Resultaten visar bland annat hur denna lärarstudent på ett kreativt sätt producerar professionell identitet i olika diskurslager (Norris 2011), bland annat genom att resemiotisera styrdokument från Skolverket i samtal med de andra studenterna. Studie två fokuserar på lärarstudenters redovisningar under en retorikkurs, där de genomför tre olika muntliga presentationer. De sekvenser som jag intresserar mig för berör när lärarstudenterna explicit ger sig själva och åhörarna lärar- respektive elevroller. Arbetet med denna studie har precis börjat och jag funderar just nu på dessa redovisningar som hybrida verksamheter (Linell 1998), där det tycks vara så att olika semiotiska resurser används för att förstärka lärarrollen i de sekvenser studenter agerar som lärare.

Under seminariet kommer jag att visa videoklipp från lärarstudenternas redovisningar och jag är mycket intresserad av att diskutera möjliga tolkningar av data, men alla synpunkter är förstås välkomna.

Referenser:

Norris, Sigrid (2011). Identity in (Inter)action. Introducing Multimodal (Inter)action Analysis. Berlin: De Gruyter Mouton.
Scollon, Ron (2001). Mediated Discourse. The nexus of practice. New York: Routledge.
Scollon, Ron & Scollon, Suzie Wong (2004). Nexus Analysis. Discourse and the Emerging Internet. New York: Routledge.