Högre seminarium: Julia Prentice

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Julia Prentice, Göteborgs universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Konstruktioner i svenska som andraspråk: Ett bruksbaserat perspektiv på andraspråksforskning och -undervisning

Bruksbaserad lingvistik och konstruktionsgrammatik har under de senaste decennierna uppmärksammats i stigande grad inom bl.a. didaktiskt inriktad andraspråksforskning. Ett problem när det gäller tillämpning av konstruktiongrammatik i andraspråksundervisning är att både undervisningsmaterial och deskriptiva resurser i stor utsträckning behandlar grammatik och lexikon som separata system och man som lärare ofta får hitta egna lösningar för att täcka det språkliga området mellan generella regler och fasta fraser. Ett led i att överbrygga detta deskriptiva glapp kan tänkas vara utvecklingen av konstruktikonresurser. Det svenska konstruktikonet (SweCcn) är en fritt tillgänglig databas med svenska konstruktionsbeskrivningar. SweCcn är inte specifikt uppbyggt som en pedagogisk resurs men projektet har från början haft som delsyfte att beskriva konstruktioner som av olika anledningar kan anses vara speciellt relevanta ur ett L2-perspektiv.

På seminariet kommer Julia Prentice att prata om konstruktikonet som en resurs för andraspråksforskning och andraspråksundervisning samt att ta upp pågående konstruktionsgrammatisk forskning om inlärning och undervisning av svenska som andraspråk.