Högre seminarium: Yvonne Hallesson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Yvonne Hallesson
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

”I brytaren kommer jord och nolla inte användas”. Om texter och ämneslitteracitet på gymnasieskolans El- och energiprogram

De ämnen elever läser i gymnasieskolan skiljer sig åt både när det gäller vilka slags texter som förekommer och hur man läser, skriver och kommunicerar. Skriftbruket är med andra ord socialt situerat (Barton 2007). Olika ämnen eller ämnesområden förutsätter därmed olika slags disciplinary literacies, eller ämneslitteraciteter (jfr Shanahan & Shanahan 2008). På seminariet behandlas insamlat material i form av fältanteckningar och dokumenterade texter från observationer på El- och energiprogrammet. Materialet hämtas från en av flera fallstudier inom mitt pågående postdoktor-projekt om skriftbruk i gymnasieskolan där syftet är att undersöka vilka ämnesspecifika läs- och skrivkompetenser elever behöver på olika program.

Seminariet är ett arbetsseminarium. Jag kommer först att ge en kort presentation av fallstudien och de analytiska verktygen, vilka syftar till att fånga dels vad för slags texter som förekommer, dels hur och varför texter används. Därefter analyserar och diskuterar vi tillsammans utdrag och exempel från materialet.

 

Referenser

Barton, D. (2007). Literacy. An introduction to the ecology of written language. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Shanahan T. & Shanahan C. (2008). Teaching disciplinary literacy to adolescents, Harvard Educational Review, 78(1), s. 40-59. DOI: 10.17763/haer.78.1.v62444321p602101