Högre seminarium: Simon Magnusson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Simon Magnusson, Institutionen för lingvistik och filologi
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Textseminarium om en artikel om skrivande i interaktion

De senaste åren har studier av skrivande i interaktion blivit en allt starkare gren inom samtalsanalysen CA. (För en översikt se Mondada & Svinhufvud 2016). Här studeras skrivande (i grupp) som ett socialt skeende där textproduktion likväl som andra handlingar åstadkoms temporalt i interaktion. Det kan röra diskussionerna innan något sätts på pränt eller rörelsen att föra pennan mot det materiella pappret liksom inskriptionen av ord eller figurer. Mitt intresse ligger i den sociala samordningen av skrivande som aktivitet och som inskription av aktivitet.

Utifrån egna videoinspelningar från workshoppar, där medborgare bjuds in av kommuner för att vara ”medskapare”  av exempelvis byggandet av en ny park, är jag intresserad av hur gemensamt skrivande går till. Syftet i den bifogade texten är att undersöka hur en grupp människor gör för att skriva ner saker på ett papper som de alla är gemensamt ansvariga för. Särskilt intresserad är jag av praktiken att vokalisera den pågående inskriptionen, och att rita i luften, som ett sätt att skissa idéer innan de skrivs ner.

Efter en kort inledning om skrivande i (och som) interaktion vill jag öppna upp för samtal om texten. Jag befinner mig i ett tidigt skede i artikelskrivandet och vill gärna diskutera analysinriktningar och sätt att angripa forskningsintresset.

Kontakta simon.magnusson@lingfil.uu.se för att ta del av artikelutkastet.

Litteratur:

Mondada, L., & Svinhufvud, K. (2016). Writing-in-interaction: Studying writing as a multimodal phenomenon in social interaction. Language and Dialogue, 6(1), 1–53. https://doi.org/10.1075/ld.6.1.01mon