Exjobbspresentation Malin Sundin

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2003
  • Kontaktperson: Malin Sundin
  • Seminarium

Utvärdering av frivärmelösning till ventilationssystem

För att nå målen om en minskad energianvändning och bättre utnyttjande av energiresurser är det bland annat viktigt att minimera byggnaders energianvändning. Luftbehandlingssystem för ventilation är en del i byggnader som kräver energi, inte minst vid kalla utetemperaturer. Det vanligaste ventilationssystemet för bostäder är till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, även kallad FTX- ventilation. Vid kalla utetemperaturer bildas frost i värmeväxlarna i ventilationsaggregaten, vilket försämrar värmeåtervinningen och därmed ökar mängden värme som i efterhand måste tillföras. Detta görs vanligen i ett eftervärmningsbatteri, där luften exempelvis värms av det lokala fjärrvärmenätet. En relativt ny teknik som är kopplad till ventilationssystem är att förvärma uteluften innan den går in ventilationsaggregatet. Detta görs med syftet att minska avfrostningsbehovet av värmeväxlarna, vilket är ett problem vid kalla utetemperaturer.

I det här projektet har en fastighet i Töfsingdalen, Stockholm utvärderats. I Töfsingdalen förvärms uteluften via geovärme från borrhål för att undvika frostbildning och avfrostning av värmeväxlarna. Syftet med förvärmningen är även att minska byggnadens energianvändning samt att minska effekttopparna i eftervärmningsbatteriet. I arbetet har lönsamheten av att förvärma uteluften via geovärme utvärderats med fokus på energianvändning och effekttoppar i eftervärmningsbatteriet.

Utvärderingen av förvärmningssystemets lönsamhet har dels utförts genom att analysera uppmätta temperaturer i systemet. Utvärderingen har även skett genom att bygga upp och analysera resultatet av simuleringar av modellerna. Modellerna är uppbyggda och simulerade i energiberäkningsprogrammet IDA ICE.

Är du intresserad av att veta om förvärmning av ventilationsluft via geovärme kan anses vara en lönsam metod är du varmt välkommen till min presentation.

 

Handledare: Johan Thorstenson och Jonathan Marstorp, Incoord Installationscoordinator AB
Ämnesgranskare: Annica Nilsson, Uppsala Universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala Universitet
Opponent: Nicklas Bäcker