Exjobbspresentation Max Wahlqvist

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Fakultetsrummet
  • Kontaktperson: Max Wahlqvist
  • Seminarium

Modellering av energisignatur för flerbostadshus – En studie över möjligheter och begränsningar med olika sätt att beräkna energianvändning

En energisignatur, även kallad effektsignatur kan användas för att prediktera en byggnads energianvändning. Den kan även användas för att uppskatta byggnadens specifika värmeförlust, balanstemperatur och användning av tappvarmvatten.

I detta examensarbete har en modell för att beräkna energisignatur konstruerats och applicerats på sex flerbostadshus belägna i Linköping med syftet att undersöka hur väl energianvändning kan predikteras, undersöka och jämföra byggnaders energianvändning jämfört med energideklarationen, undersöka hur fördelning av tappvarmvatten och energianvändning för varmvattencirkulation kan göras undersöka hur ekvivalent temperatur kan användas

Arbetet har utförts inom Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara och genomförts på Linköpings universitet.

 

Handledare: Klas Ekelöw, Linköpings universitet
Ämnesgranskare: Tor Broström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Kristin Vanky