Högre seminarium: Jack Fägrell och Sofia Orrbén

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Jack Fägrell och Sofia Orrbén
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Jack Fägrell och Sofia Orrbén presenterar sina nystartade avhandlingsprojekt om akademiskt skrivande på gymnasiet respektive betydelser i domar

Jack Fägrell: Akademiskt skrivande på gymnasiet. Projektpresentation och diskussion.

På seminariet kommer jag att presentera mitt doktorandprojekt, som i grova drag handlar om vetenskapligt/akademiskt skrivande  på gymnasieskolans högskoleförberedande program. Eftersom det blir en sammanläggningsavhandling med ett antal delstudier är tanken att belysa detta utifrån några olika perspektiv. Dock ligger fokus i alla avhandlingens delar på det så kallade Gymnasiearbetet, vilket är det självständiga arbete som gymnasieelever måste göra för att få ut sin gymnasieexamen, och därmed få behörighet till vidare studier.

Gymnasiearbetet för högskoleförberedande program ska vara ett ”vetenskapsliknande” arbete i rapportform, med högskolans uppsatser som förebild. Det ska vidare utgöra ett ”ett kvitto” på att eleven är högskoleförberedd. Det är således ett arbete som tydligt pekar framåt, mot högskolan. Därför är det också intressant undersöka vad som utmärker dessa arbeten, och många potentiella frågeställningar aktualiseras: Vilken förståelse har gymnasieelever (och lärare) för vetenskapligt arbete och skrivande? Vilken funktion fyller rapportformen i arbetet? Vad innebär akademiskt skrivande på gymnasiet? Hur skriver eleverna? Hur ser arbetsprocessen ut och hur formar den elevtexterna? etc.

Jag kommer inte att kunna besvara alla frågor inom ramen för projektet. Jag vill därför ägna en del av seminariet till att höra era spontana tankar om vad som kan vara intressant att studera med det material som kommer att användas (som också presenteras under seminariet), samt vilka teoretiska utgångspunkter och metoder som kan lämpa sig. 

Slutligen kommer jag också kortfattat att presentera några resultat från min första delstudie, i vilken jag undersöker den institutionella kontexten kring gymnasiearbetet. Närmare bestämt undersöker jag hur gymnasiearbetet legitimeras i gymnasieskolans styrdokument. För denna studie använder jag Van Leeuvens (2007) modell för diskursiv legitimering, som kort sagt syftar till att  tolka och förstå på vilka grunder praktiker får legitimitet.

Sofia Orrbén: Betydelser i domar. Trovärdighet, känslor och skeenden i sexualbrott.

Sedan mitten av 2000-talet har Sveriges Domstolar arbetat för att förbättra rutinerna kring domskrivning. Syftet med detta arbete är att göra domar mer begripliga, ett klarspråksarbete som ska leda till ett upplevt bättre bemötande. I utformningen av nya rutiner kring domskrivning analyseras alltså det juridiska språkets syntax och lexikon i stor utsträckning medan det fokuseras mindre på grammatikens/språkets betydelse.

Utifrån den systemisk-funktionella grammatiken vill jag undersöka hur betydelser konstrueras i domar. Vilka diskurser ryms bakom juridiska termer, skildringar av händelseförlopp och beslut? Jag vill också diskutera vilka konsekvenser betydelser i domar får för parter, samhälle och rättssäkerhet.

Undersökningen placerar sig inom det rättslingvistiska fältet som grovt kan delas in i två områden. Det första rör språk som bevis i brottsutredningar. Det andra rör språk i den juridiska processen där det juridiska språkets lexikon, syntax, semantik och pragmatik exempelvis kan vara föremål för en diskursanalys (Coulthard & Johnson, 2010). Mitt projekt kan ses som en del av det senare.

Vid seminariet kommer jag att presentera min forskningsplan och lämna gott om utrymme för diskussion och synpunkter. Jag är särskilt intresserad av att diskutera undersökningens syfte och frågeställningar, vilka ännu inte är klart och tydligt formulerade i skrift.