Book release och seminarium: Socialrätt under omvandling: om solidaritetens och välfärdsstatens gränser

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska Parkens Campus Sal 22-0025
  • Föreläsare: Thomas Erhag, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind (Editors). Diskussionspartners är Martha Middlemiss Lé Mon (CRS) och Daniel Hedlund (Barnrättscentrum, SU).
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om religion och samhälle
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

Seminariet följs av mingel/post-seminarium

Välfärdsstatens förverkligande genom rättslig reglering och tillämpning sker idag under de villkor som det postmoderna samhället kan anses lyda under. Dagens socialrätt ska kunna förhålla sig till finansiella kriser, nya sorters regler på olika nivåer, nya sätt att se på distinktionen privat och offentlig och nya legitimeringsgrunder för hur välfärd bör och ska fördelas. Systemet utmanas när människors utsatthet förändras och ser annorlunda ut. Utvecklingen har lett till att förverkligandet av välfärdsstatens ambitioner utmanas på ett annat sätt. Nya parametrar som inte fanns vid välfärdsstatens tillblivelse eller dess framväxt under 1900-talet sätter idag ramarna för hur välfärdsstaten och dess grund i solidaritet, legalitet och rättssäkerhet förvaltas och förverkligas.

I boken finns 13 bidrag som utifrån olika rättsvetenskapliga synvinklar studerar och problematiserar den svenska välfärdsrättens samtidsutmaningar. Områden som behandlas är till exempel sociala rättigheter, migration och medborgarskap, assistansersättning, EU-rättens påverkan, utsatta grupper, likabehandling och mänsklig värdighet. Såväl förvaltningsrättsliga som konstitutionellrättsliga perspektiv anläggs på frågekomplex som också aktualiserar civilrättsliga och skatterättsliga frågor. Gemensamt för bidragen är att frågan om solidaritetens och välfärdsstatens gränser i såväl teoretiskt och praktiskt perspektiv står i fokus. Förhoppningen är att boken ska vara till nytta för såväl rättstillämpare och politiker som forskare.
Vid seminariet presenteras innehållet i boken av redaktörerna för volymen och presentationen följs av diskussion kring frågor som boken lyftar ur flera olika vetenskapliga perspektiv. Diskussionen inleds av Martha Middlemiss Lé Mon (CRS) religionssociolog och Daniel Hedlund, Fil. Dr barn och ungdomsvetenskap (Barnrättscentrum, SU).

Här kan du läsa mer om Socialrätt under omvandling