Exjobbspresentation i Miljö- och vattenteknik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Geocentrum Skåne
  • Föreläsare: Jessie Torpner
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Karin Blombäck
  • Föreläsning

Degree of phosphorus saturation as a predictor for leaching of dissolved reactive P from soils.

Referat

Övergödning är ett välkänt miljöproblem där den antropogena påverkan från jordbruk och åkermark har en betydande effekt. Fosformättnadsgrad, fosfatsorptionskapacitet, växttillgängligt fosfor (P) och lättlösligt fosfor är några variabler som används i olika länder för att förutsäga risken för fosforläckaget från jordar. Huvudsyftet var att undersöka om sorptionskapacitet respektive fosformättnadsgrad kan användas som indikatorer för P-läckagekänslighet i matjord respektive alvjord. Dessutom undersöktes alvens inverkan på läckaget från en profil med både matjord och alv. Experimentet genomfördes som ett kolonnförsök där utlakningen av fosfat från tre olika jordar med stora skillnader i innehåll av fosfor, aluminium och järn bestämdes genom extraktion med ammoniumlaktat lösning (AL) som är en svensk standard för agronomisk markkartering. Resultaten visade inga signifikanta korrelationer mellan fosformättnadsgrad och den utlakade fosformängden däremot användes enbart sex prover vilket gör att resultatet är känsligt. Det visade sig däremot att alven påverkar den totala utlakade fosformängden. Och att den elektroniska konduktiviteten i P-läckaget korrelerar signifikant  med den utlakade fosformängden för de två åkerjordarna. Fler jordar och dagar att ta prover behövs för att få ett mer tillförlitligt resultat. 

Handledare: Karin Blombäck, Institutionen för mark och miljö, SLU och Harald Cederlund, institutionen för molekylära vetenskaper; livs- och fodermedel, SLU
Ämnesgranskare: Lars Bergström, Institutionen för mark och miljö, SLU
Opponent: Terese Renström