Exjobbspresentation - Claes Hedström

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 80109
  • Kontaktperson: Claes Hedström
  • Seminarium

Kraftvärmeverk som elnätsreglering för elbilsladdning

Ungefär 9 % av den producerade elen i Sverige kommer från kraftvärme. I anläggningen hettas ånga upp till högt tryck och hög temperatur som expanderar genom en turbin. På så sätt produceras både el och värme i proportioner om ungefär 30 % el och 70 % värme. Genom att reglera ångflödet kan elproduktionen snabbt och enkelt regleras upp och ned. Regleringen av ångflödet i kraftvärmeverk sker i nuläget baserat på önskad framledningstemperatur på värmemediet, det vill säga hur stort värmebehovet är i fjärrvärmenätet. I övrigt är elproduktionen oftast relativt konstant och turbineffekten är vanligtvis så hög som turbinen maximalt tillåter. Det är dock fullt möjligt att anpassa anläggningens drift och elproduktion efter en varierande last i elnätet genom att reglera ångflödet till turbinen.

En ökad användning av elbilar kommer sannolikt medföra fler och högre effekttoppar i elnätet, i synnerhet i lokalnätet som är det mest finmaskiga elnätet i Sverige. I slutet av december 2017 fanns 43 287 laddfordon i Sverige. Ett år senare i december 2018 var antalet laddfordon 66 799.

I examensarbetet har driftdata använts från anläggningar i Borlänge och Falun för att undersöka huruvida elproduktionen från kraftvärmeverk kan reglera effekttoppar i elnätet som orsakas av laddbara fordon. Även kraftvärmeverkens reglerförmåga undersöktes, det vill säga hur mycket och hur snabbt elproduktionen kan varieras i ett befintligt kraftvärmeverk. Slutligen undersöktes elnätsregleringens påverkan på kraftvärmeverkets värmeproduktion och de resterande värmeproduktionsanläggningarna i systemet.

Handledare: Peter Dahl, Knowit Energy Management
Ämnesgranskare: Magnus Åberg, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Luciano Quaglia Casal