Exjobbspresentation - Lukas Enander

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2001
  • Föreläsare: Lukas Enander
  • Kontaktperson: Lukas Enander
  • Seminarium

Implementering och utvärdering av algoritmer för identifiering av läckor i flödesdata

Läckor på vattenledningsnät är ett problem för vattenleverantörer. Uppsala vatten har ett läckage på 14 volymprocent, vilket innebär en förlust på omkring 2,4 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Det är en vattenmängd som skulle fylla idrottsarenan Globen i Stockholm, fyra gånger om. När dricksvatten produceras går det åt energi i reningsverk, dricksvattenverk, pumpar och tryckstegringsstationer på vattennätet. Läckaget innebär därför inte bara en vattenförlust utan även att den energi som använts vid framställningen går förlorad. Per år motsvarar det en energimängd på omkring 1,8 GWh, vilket är jämförbart med hushållselen för cirka 320 svenska småhus.

Uppsala Vatten har som målsättning att minska läckaget från 14 till 10 procent till år 2022. Idag genomförs läckidentifiering genom att manuellt granska flödesdata från cirka 40 fjärravläsbara flödesmätare runt om i kommunen. Uppsala Vatten är intresserat av om metoder inom dataanalys kan användas för att effektivisera detta arbete så att läckor kan hittas snabbare och därmed minska utläckaget.

Detta examensarbete syftade till att undersöka om dataanalysmetoder kunde användas till detta ändamål. För att göra detta implementerades fem olika algoritmer för läckidentifiering i flödesdata genom programmering i programmeringsspråket R. Dessa algoritmer utvärderades med hjälp av olika tester och jämfördes sedan med varandra för att avgöra deras lämplighet. 

 
Handledare: Åsa Kling, Uppsala Vatten
Ämnesgranskare: Steffi Knorn, Uppsala universitet
Examaminator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Linus Frisk