Masterprogrammet i samhällsvetenskap vid Uppsala universitet

60/120 HÖGSKOLEPOÄNG

Samhällets komplexitet innebär att förklaring, förståelse, och analys måste ske utifrån flera specialiserade ämnesområden. Inom samhällsvetenskapen finns flera olika inriktningar som tillsammans kan belysa samhällets funktioner och utvecklingsprocesser. Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger dig en gedigen påbyggnad inom det egna ämnet samtidigt som du utvecklas genom att kommunicera och fördjupa diskussionerna genom studier i andra ämnen. Inom detta program läser du ämnes- eller temainriktade fördjupningskurser parallellt med kurser på avancerad nivå inom andra discipliner. Dessutom ingår i programmet flera kurser som syftar till att du ska uppnå färdigheter såväl teoretiskt och metodologiskt som yrkesinriktat.

Avancerat utrednings- och utvecklingsarbete sker i dag inom flertalet samhällssektorer, institutioner och organisationer och det finns ett behov av personer som är väl lämpade för sådana typer av arbetsuppgifter. Det kan även gälla utvärderings- och projektledningsarbete, då djupgående studier inom ett särskilt ämne eller tema i kombination med metodfärdigheter och olika sätt att kommunicera är avgörande. När du söker till Masterprogrammet i Samhällsvetenskap söker du till en särskild inriktning som listas nedan:

Digitala medier och samhälle
Ekonomisk historia
Kostvetenskap
Psykologi
Kulturgeografi
Samhällsplanering
Sociologi

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 hp. Du kommer totalt sett att läsa 60 hp inom det område du har sökt, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du 30 hp som består av ett antal färdighetskurser med inriktning mot teori, metod eller mer tillämpade kurser som till exempel kommunikation. Återstående 30 hp väljer du inom ett brett utbud av kurser på avancerad nivå inom olika ämnen. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisterexamen läser du 30 hp inom den inriktning du valt, varav 15 hp utgörs av en magisteruppsats. Resterande 30 hp utgörs av två färdighetskurser och två valfria kurser.

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap inleds med en termin som omfattar två kurser inom det egna ämnet/temat och två färdighetskurser. Färdighetskurserna läses gemensamt av samtliga antagna till programmet medan de två kurserna i eget ämne läses med de som valt samma inriktning. Det innebär att första halvan av terminen ägnas åt kvalitativ metod parallellt med en ämnesteoretisk eller tematiskt orienterad kurs. Därefter läses kvantitativ metod parallellt med den andra ämnes-/temainriktade kursen.

Efter den inledande terminen läser du ytterligare två kurser inom eget ämne/tema parallellt med två valfria kurser. Dessa kan gälla det egna ämnet eller något av övriga ämnen. Valfriheten ger dig möjlighet till individuell specialisering efter intresse och önskemål.

Undervisningen på avancerad nivå kännetecknas av att studenterna ska tillägna sig förmåga till problematisering, originalitet och självständighet. Detta uppnås genom nära anknytning till forskningsrelaterade frågor och bygger vidare på de kunskaper som erhållits i kandidatutbildningen. Som student på programmet får du fördjupade ämnesinriktade och tematiska kunskaper samt intensiv färdighetsträning. Det innebär att undervisningen i huvudsak består av seminarieundervisning där framställning av egna skrivna arbeten samt skriftlig och muntlig behandling av artiklar och litteratur dominerar.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap leder till en masterexamen i vald ämnesinriktning som omfattar 120 hp. Av dessa skall minst 60 hp vara inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp. Färdighetskurser skall omfatta 30 hp av de resterande 60 medan 30 hp är valfria. Programmet kan avslutas med en magisterexamen om 60 hp, varav minst 30 hp inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Studenten skall efter genomfört program

  • ha förvärvat avancerade kunskaper i valt fördjupningsämne
  • kunna självständigt identifiera och problematisera samt kontextualisera förändringsprocesser på olika samhällsnivåer
  • ha förvärvat mycket goda kunskaper i att formulera problem, genomföra en undersökning och att kommunicera denna, framför allt skriftligt (projektarbeten) men också muntligt

Avslutade studier och examen innebär att studenten tillägnat sig:

  • Teoretisk bredd och djup
  • Förmåga att bedöma möjligheter och begränsningar med mångvetenskapliga perspektiv
  • Fördjupad analytisk och metodologisk förmåga
  • Erfarenhet av och god förmåga till skriftlig och muntlig presentation

Masterprogrammet i samhällsvetenskap ger unika möjligheter för dig att komponera din egen utbildning och därför är det svårt att ge en sammanfattande bedömning av den arbetsmarknad programmet förbereder dig för. Du kan genom valet av kurser och fördjupning skaffa dig en utbildning som efterfrågas av organisationer och offentlig verksamhet liksom företag och konsultverksamhet.

Samhällsvetare arbetar ofta med planering och utveckling, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration, marknadsföring och dataarbete eller ekonomiskt/statistiskt arbete. Samhällsvetare finns inom privat såväl som inom offentlig verksamhet till exempel på kommunal och regional nivå. De anställningar som masterstudenterna kan få efter avlagd examen är till viss del avhängiga vilken inriktning de valt och framförallt den individuella kombinationen av ämnen/teman och färdigheter. Fördjupningen inom ämne eller tema ger en specialistkompetens som tillsammans med de avancerade färdighetskurserna utgör en god plattform inom flertalet arbetsområden.

Gemensamt för samtliga inriktningar är förmågan att problematisera, kritiskt granska och analysera samhällsutvecklingen. Dessa kunskaper och färdigheter lämpar sig väl för avancerade utrednings- och utvärderingsuppgifter, projektarbete, projektledning och andra typer av utvecklingsarbete.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap kan också vara inkörsporten till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning. Se respektive institution för möjligheter till forskarstudier och behörigheter.

Behörighet: Kandidatexamen om 120 p/180 hp. För inriktningarna Ekonomisk historia, Kulturgeografi och Samhällsplanering minst 60 p/90 hp i respektive ämne eller motsv eller 60 p/90 hp inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 40 p/60 hp i respektive ämne eller motsv. För inriktningarna Kostvetenskap, Digitala medier och samhälle, Psykologi och Sociologi minst 60 p/90 hp i respektive ämne eller motsv.

Mer information

För mer information om programmet, kontakta Ylva Hasselberg, Ekonomisk-historiska institutionen,
tel. 018-471 57 55,
e-post Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se

Utbildningsplan

Klicka på länken nedan för att se utbildningsplanen för master-
programmet i samhällsvetenskap.
Utbildningsplan

Studentportalen

Klicka på länken nedan för komma åt dina kurser m.m. i Studentportalen.
Studentportalen

Information in English

For more information about the specialization Digital Media & Society, which is taught in English, see this page.