Högre seminarium: Marie Rydenvald

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Lecturer: Marie Rydenvald, Göteborgs universitet
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Inflätat och överlappande. Om flerspråkighet och språkanvändning bland svensktalande ungdomar i Europa

I min avhandling (Rydenvald 2017) undersöker jag i fyra delstudier utlandssvenska ungdomars flerspråkighet med fokus på deras språkanvändning och svenskans roll i den. Samtliga ungdomar som deltar i avhandlingsstudierna bor i Europa och deltar i någon form av undervisning i eller på svenska. Med utgångspunkt i avhandlingens fjärde delstudie kommer jag under seminariet att diskutera de språkvalsprinciper som enligt resultaten påverkar ungdomarnas språkanvändning. Dessa språkvalsprinciper får dels betydelse för den omfattning i vilken svenskan används, dels visar de på behovet av att problematisera domänteorin (t.ex. Fishman 1972) som analysmodell för flerspråkiga individers språkanvändning. Ett annat viktigt resultat i avhandlingen är att undervisningsspråket, oavsett om det är svenska, engelska eller ett annat språk, intar en framskjuten position i ungdomarnas flerspråkighet. Detta resultat, tillsammans med ungdomarnas tillhörighet i det internationella samhället, utmanar förståelsen av gängse språkvetenskapliga begrepp (jfr Hammarberg 2010) som t.ex. L1, L2 och främmandespråk.  

 

Fishman, Joshua 1972. Domains and the Relationship between Micro- and Macrosociolinguistics. In: Gumpers, John J. & Hymes, Dell (eds.), Directions in sociolinguistics. The Ethnography of Communication.  New York: Holt, Rhinehart and Winston, 435-453.

Hammarberg, Björn 2010. The language of the multilingual: Some conceptual and terminological issuesIRAL48, 91-114. 

Rydenvald, Marie 2017. Inflätat och överlappande. Flerspråkighet och språkanvändning bland svensktalande ungdomar i Europa. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 28). Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.