Master Theses Presentation in Aquatic and Environmental Engineering

How does a transition from conventional plowing to reduced soil cultivation drain from arable land affect

Referat:

Jordbruk syftar till utnyttjandet av mark för produktion av livsmedel, foder och råvaror. Reducerad jordbearbetning uppstod ursprungligen under 1900-talet för att öka lönsamheten inom jordbruket till följd av stigande priser på drivmedel. För att sänka förbrukningen av drivmedel började bönder att bearbeta åkermarken i ytligare skikt. I dagens jordbruk finns det en tydlig trend att där en övergång från den konventionella plöjningen till reducerade bearbetningsmetoder blir allt vanligare. Idag pågår det även kontinuerlig forskning som försöker tydliggöra hur olika bearbetningsmetoder påverkar jordbruksmarkens strukturella uppbyggnad. Det finns även teorier som pekar på att en övergång från konventionell plöjning till reducerad jordbearbetning kan minska mängden avrinning från åkermark, men trots det är området fortfarande relativt outforskat.

Översvämningar till följd kraftiga nederbördstillfällen har under modern tid ökat. I framtida prognoser förutspås det en fortsatt ökning och till det en ökad avrinning och mer omfattande översvämningar. Med anledning av detta kommer kraven på en bättre klimatanpassning för att höjas för att minska skador som uppstår till följd av översvämningar. Ett exempel på den växande problematiken inträffade under 2015 i Hallsberg. Den 5 september 2015 anlände ett lågtryck som förde med sig över 100 mm nederbörd. Till följd av den extrema mängden nederbörden uppstod det omfattande översvämningar i Hallsbergs och på närliggande åkermarker. Från händelsen växte frågan hur en övergång plöjning till reducerat jordbruk påverkar avrinning fram, vilket även var målet att undersöka i den här studien.

Strategin som användes för att undersöka målet med studien bestod dels av en litteraturstudie samt uppställningen av en hydrologisk modell för olika jordbearbetnings metoder i programmet HEC-HMS. I litteraturstudien sammanställdes vetenskapliga studier som jämfört den fysikaliska inverkan som jordbruksmetoder har på åkermark. Grunden till den hydrologiska modellen baserades på information från lantmäteriet, mätvärden från litteraturstudien och SCS runoff cruve number method, som är en empirisk studie specifikt utvecklad för att beräkna avrinning. Vid den sammanvägda bedömningen om hur en övergång från konventionell till reducerad jordbearbetning påverkar avrinning kunde ingen tydlig slutsats dras.