Text-, interaktions- och diskurskollokviet: Oscar Björk

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Lecturer: Oscar Björk, doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU)
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Diskurser i skolskrivande

Jag vill diskutera hur man kan tala om vad skrivuppgifter i undervisning är i fråga om de diskurser som realiseras i elevernas texter skrivna inom dessa skrivuppgifter. Hur kan det komma sig att en skrivuppgift resulterar i en enorm likriktning i fråga om vilka diskurser som realiseras, medan andra skrivuppgifter resulterar i väldigt heterogena texter? Min forskning berör barns tidiga skrivande i lågstadiet är del av projektet Funktion, innehåll och form: Elevers textskapande i tidiga skolår under ledning av Caroline Liberg och finansierat av VR (2013-2016/18).

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier (TID). Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/