Utbildning för socialtjänst: Att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver och socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka våldsutsatta. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA bedömningsmetoder.

FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. 

FREDA-kortfrågor ger professionella stöd att fråga om våld, FREDA-beskrivning utreder karaktär och omfattning av våldet och FREDA-farlighetsbedömning avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld. Målgruppen är vuxna våldsutsatta personer samt unga som utsatts för våld inom ramen för en parrelation.

Utbildningen kommer att fokusera särskilt på FREDA-kortfrågor.

Läs mer om utbildningsdagen