TID-kollokviet: Anna Vogel - Att utvärdera språkplanering. Lanseringen av termen ”funktionsnedsättning”

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Anna Vogel
  • Contact person: Karin Idevall Hagren
  • Seminarium

Anna Vogel, Stockholms universitet, presenterar sin utvärdering av Socialstyrelsens rekommenderade term "funktionsnedsättning" och diskuterar hur sådana utvärderingar av språkplaneringsåtgärder kan genomföras.

Språkplanering har fått stor uppmärksamhet inom forskningen, inte minst sedan Deborah Camerons banbrytande Verbal Hygiene 1995, där hon bl.a. tar upp språkplanering för att motverka diskriminering. Men förvånansvärt få utvärderingar har gjorts av sådana språkplaneringsåtgärder. Eftersom språkplanering kostar energi, tid och pengar är utvärderingar viktiga för framtida åtgärder. På TID-seminariet kommer jag att ta upp hur sådana utvärderingar kan göras genom att berätta om min kritiska empiriska utvärdering av Socialstyrelsens rekommenderade term ”funktionsnedsättning” 2007. Resultaten visar att även om språkplaneringsåtgärden var lyckosam vad gäller lexikal förändring, så var förändringen ytlig, eftersom det skifte, från individ/grupp till miljö som man eftersträvade, bara skedde i ytterst begränsad omfattning. Utifrån denna analys argumenterar jag för att det finns tre betydelsefulla aspekter att ta hänsyn till vid utvärderingar av språkplanering. Den första rör korpusens beskaffenhet, den andra gäller hur forskningsfrågorna formuleras och den tredje relaterar till val av metod. I föredraget kommer jag även kortfattat att redogöra för hur min studie har tagits emot av bland andra Språkvården vid Sveriges Radio och av Socialstyrelsen.