Högre seminarium: Olle Josephson

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Lecturer: Olle Josephson, Stockholm
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: 0184716881
  • Seminarium

Ideologier i svensk språkpolitik

Svensk språkpolitik uttrycks enklast i de fyra språkpolitiska mål som riksdagen antog 2005 och som sedan skrevs in i språklagen 2009. Målen bygger på välgrundade, pragmatiska bedömningar av den svenska språksituationen i början av 2000-talet; de har haft gott genomslag i språkpolitiska kretsar och visat sig svara rätt väl på de frågor svensk språkpolitik ställts inför de senaste femton åren. Men de ger också uttryck för mer grundläggande, språkideologiska ställningstaganden, även om dessa sällan görs explicita i den språkpolitiska debatten. I mitt föredrag tänkte jag behandla fyra sådana språkideologiska strömningar och hur de sätter spår i språkpolitiken: nationalstats- och nationalspråkstanken, funktionalismen eller den så kallade sociala ingenjörskonsten,  mänskliga (språkliga) rättigheter samt kulturarvstanken.