Högre seminarium: Mikael Tsiouris, Therese Landh och Matilda Edgren

  • Date: –16:00
  • Location: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68173121112
  • Lecturer: Mikael Tsiouris, Therese Landh och Matilda Edgren
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: 0184716881
  • Seminarium

Mikael, Therese och Matilda presenterar sina avhandlingsprojekt

Mikael

Ämnet för mitt avhandlingsprojekt är de modala hjälpverben i älvdalskan och deras semantiska egenskaper. Under seminariet diskuterar jag varför detta ämne bör uppmärksammas och ger därefter en kort presentation av hur projektet är planerat att genomföras. Jag kommer särskilt uppehålla mig vid projektets material, som utgörs av talad och skriven älvdalska från perioden 1916–2020. Materialet kan som helhet betecknas som brokigt och jag tar därför tacksamt emot reflexioner om möjliga materialindelningar.

 

Therese

Vid seminariet ger jag en presentation av mitt avhandlingsprojekt, med den preliminära titeln ”Om morfologins självständighet”. Undersökningen tar avstamp i min magisteruppsats där den intraparadigmatiska relationen Stem Alternation Constraint (Enger 2004) undersöktes och ytterligare en potentiell paradigmatisk relation föreslogs. Föredraget ägnas åt att presentera olika möjliga definitioner av morfologisk autonomi (med fokus på intraparadigmatiska relationer) samt vilka metoder som kan lämpa sig för att undersöka detta.

Referenser

Enger, Hans-Olav, 2004: “A possible constraint on non-affixal inflection”. Lingua 114. 59–75.

 

Matilda

Hur ofta får inte vi språkvetare frågan om till och med eller i alla fall ska skrivas ihop eller isär? Osäkerheten bottnar i att flerordiga formord som dessa lever i ett slags ingenmansland som är fullt av frågor. Hur går det till när en fras som en gång var kompositionell blir fast, relationen orden emellan går förlorad och betydelsen förskjuts? När börjar en sådan fras uppfattas som ett ord? Vad är egentligen relationen mellan ordförråd och grammatik? Det är frågor som dessa jag ställer mig i mitt avhandlingsprojekt om flerordiga formord i svenskan. På seminariet kommer jag att presentera dels min ursprungliga avhandlingsplan, dels mina tankar om hur och varför den behöver modifieras.