Exjobbspresentation - Cristina Stoltz & Johan Skrealid

  • Date: –16:30
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 sal 2005
  • Lecturer: Cristina Stoltz & Johan Skrealid
  • Contact person: Cristina Stoltz & Johan Skrealid
  • Seminarium

Analys av mikronät

Ett av förslagen om hur en snabbare utbyggnad av solelproduktion i landet ska uppmuntras är att införa ett nytt undantag från kravet på tillstånd för att bygga elledningar mellan huskroppar som har solelproduktion. Detta skulle tillåta fastighetsägare att internt sammankoppla sina närliggande fastigheter med solcellanläggningar för att bättre kunna ta till vara på sin producerade solel. Med anledning av att solel som skickas ut på nätet säljs billigare än vad inköpt el kostar finns det vinst i en ökad egenförbrukningsgrad som skulle kunna bekosta sådana system.

Projektet har utförts åt WSP som en del i deras arbete att utvärdera och tillskaffa sig en kunskapsfördjupning kring mikronät.

I examensarbetet har ett pilotprojekt för ett sådant system undersökts ur både ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Det befintliga systemet med solcellsanläggningar och energilager har modellerats. Modellen har sedan byggts ut för att inkludera en planerad utbyggnad av systemet och en prognos av antalet elbilar i området i framtiden har gjorts för att även lägga till lasten från laddningsinfrastruktur. Detta för att sammantaget kunna skapa en bild av hur ett modernt mikronät skulle kunna komma att se ut och bete sig. Även ett regelverksperspektiv har undersökts där intervjuer med nätägare runt om i landet utförts.

Varmt välkommen att komma och lyssna på oss när vi presenterar våra resultat och går igenom för- och nackdelar med denna typ av system!

 

Handledare: Gustaf Grönvall, WSP 
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Erik Jonasson & Noor Alsabti