Högre seminarium: Tommaso M. Milani - Via ZOOM

  • Date: –16:00
  • Location: Via ZOOM: https://uu-se.zoom.us/j/66093567284
  • Lecturer: Tommaso M. Milani, Göteborgs universitet, Inst. för svenska språket. Via ZOOM – se länk.
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Andraspråksinlärning, utbildning och social (o)rättvisa i en flerspråkig kontext

Andraspråksinlärning, utbildning och social (o)rättvisa i en flerspråkig kontext

Forskning om andraspråksinlärning har vuxit exponentiellt under de senaste åren. En mängd studier har gett nyanserade insikter om de sociala, psykologiska och pedagogiska faktorer som kan påverka olika människors inlärningsprocesser. Men som den tongivande forskaren Lourdes Ortega nyligen poängterat, är det särskilt viktigt att inte glömma bort de maktobalanser som är inbäddade i andraspråksinlärning. Som Ortega uttrycker det, ”ojämlikhet och social orättvisa uppstår när nya språk lärs [...] I många fall uppstår orättvisa eftersom människors flerspråkiga färdigheter är dåligt förstådda eller grovt nedvärderade av andra” (2019: 24). Mot denna bakgrund uppmuntrar Ortega att ”ta reda på hur man kan undersöka språkinlärning på ett sätt som inte suddar ut komplexiteten av flerspråkighet och inte utelämnar social rättvisa” (2019: 35). I denna föreläsning tar jag upp Ortegas utmaning och argumenterar för vikten av begreppet språkideologi som ett teoretiskt verktyg för att förstå hur (andra)språkinlärning och utbildning är knutna till frågor om social (o)rättvisa i ett flerspråkigt sammanhang – Sverige. Empiriskt illustrerar jag kampen mellan olika språkideologier om språkinlärning och utbildning i en långvarig debatt om införandet av ett språktest för svenskt medborgarskap. Genom detaljerad textanalys av relevanta utdrag ur debatten visar jag hur flerspråkighetens komplexitet förenklas eller suddas ut, problematiska stereotyper återskapas, och social orättvisa framkallas på ett subtilt sätt, paradoxalt nog genom en liberal retorik om jämlikhet och rättvisa.

Referens

Ortega, Lourdes (2019). SLA and the study of equitable multilingualism. The Modern Language Journal 103: 23-38.