TID-kollokvium - Sofia Orrbén

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Sofia Orrbén
  • Contact person: Gustav Bockgård
  • Seminarium

Starka offer och sårbara förövare

I föredraget presenteras ett förslag till en diskursanalytisk metod för att undersöka hur individer positioneras i texter. Metoden bygger på en kombination av Theo van Leeuwens system för social actors och social actions (2008) och Judith Baxters feministiska post-strukturalistiska diskursanalys (FPDA) (2003). Metoden är tänkt att appliceras på sexualbrottsdomar med syfte att synliggöra hur parter i sexualbrottsmål förhandlar, omförhandlar och skiftar mellan olika offerpositioner.

Van Leeuwens system ligger till grund för metodens analytiska ramverk medan det teoretiska antagandet, att parter i brottmål har makt att positionera sig själva och andra som en del i en kommunikativ strategi (oavsett genus eller utgångsläge), utgår från Baxter. FPDA som teoretisk grund öppnar för en mer nyanserad syn på offer där personer som utsatts för brott inte per automatik ses som svaga eller maktlösa. Preliminära resultat visar också att positionen offer kan konstruera en stark och handlingskraftig identitet hos målsäganden medan samma position för den tilltalade kan konstruera en sårbarhet och förtvivlan.

Föredraget inleds med en presentation av van Leeuwens system samt en redogörelse för hur systemen är anpassade och översatta . Efter den inledande presentationen följer en datasession där syftet är att pröva den föreslagna metoden på en del av materialet och att diskutera metodens lämplighet och applicerbarhet i relation till undersökningens syfte.

 

Litteratur

Baxter, J. (2003). Positioning gender in discourse : a feminist methodology. Palgrave Macmillan.

Van Leeuwen, T. (2008). Discourse and practice : new tools for critical discourse analysis. Oxford University Press. http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0719/2007023090.html