Motivation och interaktion i språkundervisningen

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom-seminarium, länk erhålles vid anmälan till sprak-larande-sprakvet@uu.se senast 10/2.
  • Lecturer: Anna Flyman Mattson, docent i svenska som andraspråk, Lunds universitet och Céline Rocher-Hahlin, universitetsadjunkt i franska, Högskolan Dalarna.
  • Website
  • Organiser: Språk & Lärande
  • Contact person: Linnéa Öberg
  • Seminarium

Forskningsseminarium om motivation och interaktion i språkundervisningen med Anna Flyman Mattson, Lunds universitet och Céline Rocher-Hahlin, Högskolan Dalarna.

Interaktion i klassrummet

”I den här presentationen kommer jag att ta upp några aspekter av interaktion i språkklassrummet. Jag kommer att presentera observationsschemat COLT (Communicative Orientation of Language Teaching) och utifrån detta diskutera bland annat effekten av olika lärarfrågor, olika typer av återkoppling och fokus på form. Min utgångspunkt är boken Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund, men jag kommer också att ta upp en del resultat från min avhandling om inlärning av franska från 2003.”

Anna Flyman Mattsson är universitetslektor vid Lunds universitet och docent i svenska som andraspråk. Hennes tidigare forskning rör kodväxling och klassrumsinteraktion medan den senare främst är inriktad på grammatiska utvecklingsstadier hos inlärare av svenska som ett andraspråk.”

Motivation, tredjespråksinlärning och språkundervisning

”Den psykologiska dimensionen av språkinlärningsprocessen har stor betydelse för en framgångsrik språkinlärning. Under presentationen kommer två studier om motivation, tredjespråksinlärning och -undervisning att presenteras. Den första studien undersöker effekterna av tre särskilt utformade pedagogiska aktiviteter på elevernas vilja att anstränga sig att lära sig franska. Aktiviteterna syftade till att stimulera elevernas självbilder kopplade till deras framtida användning av det franska språket. Två interventionsklasser och en kontrollklass på högstadiet deltog i studien som pågick under fyra månader. I den andra studien analyseras verksamma fransklärares perception och förståelse av sin roll som motiverare i språkklassrummet: Hur byggs den rollen och hur utvecklas den? Kan man urskilja olika lärarprofiler bland respondenterna? Resultatet baseras på 294 fransklärares enkätsvar och 10 individuella semi-strukturerade intervjuer.”

Céline Rocher-Hahlin är verksam vid Högskolan Dalarna där hon undervisar kurser i franska samt inom ämneslärarutbildningen. Hon disputerade 2020 vid Lunds universitet med en avhandling med fokus på ämnet franska inom den svenska ungdomsskolan. Hennes forskning handlar om motivation i språkundervisningen, både vad gäller elevers motivation för sina språkstudier och gällande lärares roll som motiverande kraft i klassrummet.

Arrangörer: Fredrika Nyström och Maria Håkansson Ramberg, nätverket Språk & Lärande. Anmäl ditt deltagande till sprak-larande-sprakvet@uu.se senast 10/2.