Högre seminarium: Vincent Björkquist och Milena Zart

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62818797962
  • Lecturer: Vincent Björkquist Milena Zart
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: 0707709224
  • Seminarium

Vincent: Konflikter i nyhetsförhandlingar på Facebook

Milena: Klimatförändringar under förhandling

Vincent har lämnat följande abstract:

Syftet med mitt avhandlingsprojekt är att beskriva nyhetsrapportering och nyhetsförhandling på Facebook i ett svenskt sammanhang. Närmare bestämt vill jag förstå sådana kommunikativa och tekniska mekanismer som medverkar till att meningsskiljaktigheter och andra konflikter uppstår på nätet. Dessutom vill jag förklara hur dessa konflikter hanteras av deltagarna i interaktionen.

Just nu utvecklar jag metod och material allteftersom jag läser på inom fältet. Tanken är dock att för nyhetsrapporteringens del involvera en talaktsanalys. För nyhetsförhandlingens del utgår analysen ifrån en konfliktstruktursmodell.

Mitt potentiella material utgörs för närvarande av den s.k. viralsidan Newsner. Jag har valt ut en tråd som ni gärna får begrunda närmare inför seminariet. Tråden finns på följande länk:  (Den som inte lyckas få tillgång till tråden kan kontakta mig på vincent.bjorkquist@nordiska.uu.se.)

Alla tankar om materialet är välkomna!

 

Milena har lämnat följande abstract:
Med min avhandling vill jag svara på den övergripande frågan: Hur förhandlades kunskaper om klimatförändringar under slutet av 2010-talet? Kunskaper om klimatförändringar förmedlas till största del via språket, kanske särskilt i länder som Sverige, där vi ännu inte ser tydliga effekter av klimatförändringar i vår omgivning. Eftersom vi inte kan uppleva klimatförändringar med våra sinnen, är språket den viktigaste resursen för att begripliggöra fenomenet. Jag utgår från att språket både representerar och bidrar till att forma vår förståelse av verkligheten och det är därför angeläget att närma sig klimatfrågan från ett språkvetenskapligt perspektiv. Vid seminariet presenterar jag min avhandlingsplan, och en påbörjad pilotundersökning där jag har prövat olika metoder och material för att kunna svara på frågan: Hur konstrueras klimatförändringar som ett problem?