Högre seminarium: Johan Hedberg

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041, Stora seminarierummet
  • Lecturer: Johan Hedberg
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Johan Hedbergs mittseminarium. Inbjuden granskare: Docent Emilia Aldrin, Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

Avhandlingen, som går under den preliminära titeln ”Släktnamnsbyten och släktnamnsbytare i Sverige åren 1925-2015”, undersöker skäl för efternamnsbyte, namnval och hur valen förhåller sig till kollektiv respektive individuell identitet. Under hela undersökningsperioden sker ett stort antal släktnamnsbyten och svenska staten har genom lagstiftning och namnförslagsböcker uppmuntrat människor, att byta ut särskilt sina patronymikon mot mer egenartade släktnamn.

I arkiven finns släktnamnsbytena dokumenterade i form av namnändringsansökningar. I dessa får man bland annat reda på uppgifter om vilka den eller de sökande är, vilket/vilka namn som de önskar och i förekommande fall motiveringar till namnbytet. Avhandlingen bygger på studier av dessa ansökningshandlingar och granskningen omfattar stickprov från åren 1925, 1945, 1965, 1985 och 2015. Ansökningarna ger en möjlighet att studera namnbytares egna utsagor om orsakerna till namnbytet under en period på 90 år i Sveriges historia. För att komplettera undersökningarna av namnändringsansökningarna kommer senare även intervjuer att göras med ett antal personer som i närtid bytt namn.

Seminariet inleds med att Johan ger en kort övergripande presentation av avhandlingsprojektet och var han befinner sig i det. Därefter leder Emilia Aldrin den gemensamma diskussionen kring Johans avhandlingsutkast, som syftar till att ge vägledning inför det fortsatta arbetet.

Den som önskar ta del av utkastet inför seminariet ombeds (tidigast 9 maj) kontakta Johan Hedberg (johan.hedberg@nordiska.uu.se).