Studieplaner

Forskarutbildningen bygger på två studieplaner, dels en allmän för forskarutbildningsämnet dels en individuell studieplan för respektive forskarstudent. 

Allmänna studieplaner

Det finns en allmän studieplan för varje forskarutbildningsämne vid fakulteten. Enligt högskoleförordningen skall finnas en allmän studieplan för samtliga forskarutbildningsämnen. Aktuella allmänna studieplaner finns nedan.

Tidigare studieplaner upphör att gälla doktorander som antas till utbildning på forskarnivå efter den aktuella studieplanens fastställande. Doktorander som antagits enligt tidigare studieplan kan välja att fortsätta att följa denna eller övergå till ny studieplan.

Individuell studieplan

Varje forskarstuderande ska ha en individuell studieplan. Av denna ska framgå dels vilket arbete som den forskarstuderande avser att utföra under det år för vilket planen gäller, dels vad som redan har utförts. De individuella studieplanerna är det viktigaste instrumentet för att främja en strukturerad utbildning.