Forskarutbildningsämnen och behörigheter

Forskarutbildningen bygger på två studieplaner, dels en allmän för forskarutbildningsämnet, dels en individuell studieplan för varje forskarstudent. För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har både grundläggande behörighet och särskild behörighet (anges här nedanför för varje forskningsämne).

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Urval

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna förmåga bedöms i första hand utifrån självständiga arbeten, tidigare studieresultat samt forskningsplan. För varje utlysning kan ytterligare urvalskriterier tillkomma. Den vikt som läggs vid dessa preciseras i utlysningen.

Hänsyn kan komma att tas till tillgången på handledning inom särskilda ämnesområden. Intervju med den sökande kan också komma ifråga.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande.

Ämnen

Ekonomisk historia

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i ekonomisk historia. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia (pdf)

Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Freds- och konfliktforskning

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i freds- och konfliktforskning krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt eller motsvarande ämne, samt på grundkurs om 30 högskolepoäng i freds- och konfliktkunskap, internationella relationer eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och konfliktforskning (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Företagsekonomi

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i företagsekonomi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i företagsekonomi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (pdf)

Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Geografi

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i geografi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i geografi/kulturgeografi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i geografi (pdf)

Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Informationssystem

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet krävs att den sökande inom grundutbildningen har godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng inom för informationssystem relevanta områden. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationssystem (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Kostvetenskap

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kostvetenskap krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kostvetenskap. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kostvetenskap (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för kostvetenskap

Kulturgeografi

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kulturgeografi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi (pdf)

Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Medie- och kommunikationsvetenskap

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikations-vetenskap krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Människa-datorinteraktion

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i människa-datorinteraktion krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 60 högskolepoäng i människa- datorinteraktion alternativt närliggande ämne av relevans för doktorandutbildningen. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i människa-datorinteraktion (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Nationalekonomi

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i nationalekonomi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i ämnet. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi (pdf)

Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Psykologi

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i psykologi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Socialt arbete

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i socialt arbete krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i socialt arbete eller motsvarande kunskaper. Motsvarande kunskaper kan uppnås genom minst samma antal högskolepoäng i näraliggande discipliner (t.ex. sociologi, pedagogik, psykologi, juridik) med en tydlig fördjupning relevant för socialt arbete (t.ex. genom examensarbete). Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (pdf)

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Sociologi

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (pdf)

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Statistik

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i statistik, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik (pdf)

Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Statskunskap

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statskunskap krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i statskunskap. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Mer information och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statskunskap (pdf)

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Senast uppdaterad: 2023-07-24