Stipendier för internationalisering för doktorander

Härmed utlyses ett antal stipendier för doktorander som avser att vistas vid ett utländskt lärosäte under ca två-fyra månader HT 2019, VT 2020 eller HT 2020. Syftet med stipendierna är att främja doktorander vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten i deras vetenskapliga karriär och att uppmuntra knytandet av internationella kontakter genom att ge möjligheter att vistas vid en forskningsinstitution i utlandet. Innehavare av stipendium förväntas under stipendietiden ägna sig åt forskarstudier.

Det åligger den sökande och inte minst handledare och institution att ta vederbörliga kontakter med den utländska institutionen.

Stipendiebeloppet uppgår till maximalt 50 000 kr. Därtill kommer bidrag för att täcka resekostnader med billigaste färdmedel (högst 8 000 kr). Stipendierna är skattefria och finansieras genom avkastningen från The Ryochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund.

Stipendiet kan kombineras med innehav av anställning som doktorand men kan också avse tid för vilken sökanden beviljas tjänstledighet för att uppbära stipendiet.

Efter vistelsen ska stipendiaten till fakultetsnämnden inlämna en skriftlig rapport omfattande en A4-sida.

Behörighet

Behörig att söka stipendierna är den som antagits till forskarutbildning i något av Samhällsvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsämnen efter 2016-01-01 och bedriver studier med minst 75 % aktivitetsgrad.

Urval

Urval av sökande kommer att ske på grundval av uppnådda resultat i forskarstudierna, behovet av vidgade internationella kontakter samt hur förankrad utlandsvistelsen är hos den egna institutionen liksom hos den tilltänkta värdinstitutionen.

Urvalet av stipendiater görs av kommittén för The Ryochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, vars ordförande är Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus. Kommittén kommer härvidlag att i viss mån eftersträva spridning av stipendierna mellan Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats.

Till ansökan ska fogas ett rekommendationsbrev från doktorandens handledare, en inbjudan från den institution vid vilken vistelsen ska förläggas samt en projektbeskrivning (max 2 sidor).

Ansökan, ställd till Sylff, insänds till fakultetshandläggare Ingela Johansson, ingela.johansson@uadm.uu.se och ska vara inkommen senast 2019-08-10.

Besked om stipendium lämnas senast under september 2019.

Ansökningsblankett

Utbetalning

Stipendiebeloppet utbetalas inför avresan mot uppvisande av inbjudan från det utländska lärosäte där stipendietiden ska tillbringas.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av fakultetshandläggare Ingela Johansson, e-post: ingela.johansson@uadm.uu.se, tel. 018-471 1908.