Post doc-stipendium för 2023

Härmed utlyses för ansökan post doc-stipendier om 350 000 kr/år (skattefritt) för forskare, i sin tidiga vetenskapliga karriär, knutna till den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Stipendierna finansieras genom avkastningen från stiftelsen The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff). Stiftelsens mål är att fostra framtida ledare, som utmärker sig genom överskridande av geopolitiska, religiösa, etniska och kulturella gränser samt verkar på den globala arenan och aktivt strävar efter fred och välstånd.

Syftet med stipendierna är att främja yngre samhällsvetenskapliga forskare i deras veten-skapliga karriär och internationella kontakter. Innehavare av stipendium förväntas under stipendietiden, som i normalfallet omfattar tre år, ägna sig åt forskning.

Stipendieinnehavaren förväntas vidare vistas en period vid en eller flera forskningsinstitutioner i utlandet (i normal-fallet minst sex månader). Stipendiet utdelas för ett år i sänder med eventuell förlängning efter förnyad ansökan. Fullt stipendium avser att täcka levnadsomkostnader. Därtill kommer försäkringar (kapitalförsäkring, liv- och olycksfallsförsäkring samt i vissa särskilda fall reseförsäkring) och ett tilläggsstipendium (om maximalt 30 000 kr/år) för styrkta resekostnader i samband med längre utlandsvistelser. Traktamente utgår inte. Tilläggsstipendiet är avsett att täcka direkta resekostnader samt även boendekostnader i samband med kortare utlandsvistelser. Stipendiet kan inte innehas samtidigt som andra anslag eller stipendier, vilka är avsedda att täcka lön eller levnadsomkostnader. Annan anställning/syssla såsom undervisning eller annat institutionsarbete kan innehas med motsvarande 20 % av heltid samtidigt som stipendiet innehas.

Stipendieperioden löper 2023-01-01 – 2023-12-31.

Behörighet

Behörig att söka stipendierna är den som sedan 2018-01-01 disputerat för doktorsexamen inom en samhällsvetenskaplig fakultet. Dessutom ska den sökande ha anknytning till den Samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala genom att antingen:

1) ha avlagt doktorsexamen vid Uppsala universitet eller

2) inneha anställning knuten till institution inom den samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala eller

3) inneha forskningsanslag knutet till institution inom den samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala.

Behörig att erhålla stipendium är den som avser att i huvudsak fullgöra sin forskning vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Urval

Urval av sökande kommer att ske på grundval av:

(1) visad vetenskaplig skicklighet 

(2) inlämnat förslag till forskningsprojekt/forskningsplan

(3) internationaliseringsgrad: i forskningsplanen ska ingå en kort beskrivning hur den sökande avser att utveckla sina internationella forskningskontakter (konferensdeltagande, vistelser vid utländsk forskningsinstitution etc.).

(4) överensstämmelse med stiftelsens mål (se ovan).

Ansökan

​Ansökan ska vara utformad som ett förslag till forskningsprojekt och inkludera en forskningsplan (max 2500 ord). Planen ska omfatta stipendietiden (högst tre år). I ansökan ska dessutom finnas en plan med en detaljerad kostnadskalkyl för utlandsvistelse avseende resekostnader för första året. Av ansökan ska även framgå hur den föreslagna forskningen knyter an till stiftelsens mål.

Sylff-kommittén beslutar om utdelning av stipendiet. Kommittén som också bedömer ansökan är sammansatt av forskare från ett flertal samhällsvetenskapliga discipliner. Det är därför särskilt viktigt ansökan utformas så att den kan läsas och förstås av även av de i kommittén som inte är specialkunniga inom forskningsprojektets ämne eller område. Undvik fackvetenskaplig jargong, och lägg särskild vikt vid varför forskningsprojektet är viktigt och intressant, inomvetenskapligt och i förekommande fall utomvetenskapligt.

Ansökan, som ställs till Sylff kommittén, insändes elektroniskt till norah.avielle@uu.se och ska vara inkommen senast 2022-11-09.  

Ladda ner ansökningsblanketten för post doc-stipendier 2023 som pdf i Box.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av Norah Avielle. 

Senast uppdaterad: 2022-10-04