Högre seminarium: Annika Hillbom

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Annika Hillbom, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Ord, text och tanke. Gymnasielevers ordanvändning i nationella provet i Svenska 3-kursen

"Studien syftar till att undersöka, analysera och diskutera gymnasieelevers ordanvändning i det nationella prov som ingår i kursen Svenska 3 på gymnasiet. Fokus i denna kurs ligger på att förbereda eleverna inför det formella skrivande på högskolan. I provet ingår en muntlig och en skriftlig uppgift. Den skriftliga uppgiften, som är den som är aktuell i denna studie, innebär att eleven ska skriva ett så kallat PM med frågeställning, diskussion och slutsats. Ämnet anknyter till antingen språk eller litteratur, med ett specifikt tema. Eleven ska hänvisa till texter som behandlar temat. 

 Studiens material utgörs av 90 elevtexter med betyg A, C och E, av de 14 källtexter som eleverna använder sig av, samt av 13 autentiska språkvetenskapliga artiklar (Språk och stil 2014-15). Ett antal variabler relaterade till ordförråd och syntax analyseras med språkteknologiska verktyg. Ordförrådet analyseras därutöver inom ett antal kategorier med inriktning på ämnesord samt akademiska ord och uttryck.

Under seminariet kommer jag att presentera studien och dess kvantitativa resultat inom de kategorier som nämns ovan. Jag kommer också att visa utdrag ur elevtexter, så att vi kan diskutera de kvantitativa resultaten i förhållande till vad som syns i texterna. Finns det drag av relevans för studien som de kvantitativa värdena inte fångar (vilka)?

Välkommen! /Annika Hillbom"