Högre seminarium: Linda Pfister

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Textseminarium om en artikel om (plats-)omständigheter och asylskäl

Seminariet behandlar den första delen av Lindas Pfisters sammanläggningsavhandling. Den preliminära titeln är ”Med språket som redskap för rättssäkerhet. Omständighetsadverbial i prejudikat om ensamkommande barn”.

Linda beskriver seminariet och läget i artikelarbetet så här:

”Studien är textkritisk och utforskar hur rättssäkerhet skapas språkligt med hjälp av omständigheter, som fria adverbial kallas i den systemisk-funktionella grammatiken.

Jag befinner mig fortfarande i skrivstadiet.  Det jag hittills har gjort är att skriva de inledande delarna (inledning och syfte, bakgrund, teori och metod), att utvärdera resultaten kvantitativt, och i stort sett även kvalitativt. Nästa steg, innan jag kan fortsätta med skrivandet, är att strukturera de kvalitativa resultaten, och det skulle vara mycket bra om ni kunde hjälpa mig med detta.

Syftet med seminariet är dels till att diskutera de inledande avsnitten, dels till att diskutera hur resultaten skulle kunna struktureras.

Läsanvisningar:

Två dokument kan rekvireras från linda.pfister@nordiska.uu.se

Dokument 1 består av artikelutkastet. Här skulle det vara bra om ni särskilt koncentrerade er på avsnittet 3: Teoretiska och metodiska utgångspunkter: omständighetsadverbial”. Är dispositionen tydlig och avsnittet i sig begripligt? Vad saknas?

Dokument 2 består av exempel på studiens kvalitativa resultat. Dessa är tänkta som underlag för diskussionen om hur resultatavsnittet skulle kunna struktureras. Vilka resultat är intressanta att ta upp/fokusera på?"

Den som vill orientera sig om materialet för studien hittar prejudikaten via följande länkar:

https://beta.lagrummet.se/rinfo/publ/rf/mig/2009:8

https://beta.lagrummet.se/rinfo/publ/rf/mig/2009:9

https://beta.lagrummet.se/rinfo/publ/rf/mig/2014:1

https://beta.lagrummet.se/rinfo/publ/rf/mig/2015:23