Högre seminarium: Bredda den smala vägen: Kartläggning av riktlinjer för handledning under forskarutbildningen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Seminarium

Bredda den smala vägen: Kartläggning av riktlinjer för handledning under forskarutbildningen (seminarium knutet till forskarutbildningskursen Att doktorera i nordiska språk)

I både nationella och lokala riktlinjer framhålls att handledning är en viktig och integrerad del av forskarutbildningen. Den ska kännetecknas av en professionell relation mellan handledare och doktorand och därmed bana väg för en lyckad disputation och fortsatta karriärvägar efter disputation. Det verkar dock finnas ett glapp mellan de allmänna riktlinjerna och deras omsättning i praktiken. Rapporten ”Den smala vägen” (Thegel 2018), som är en kartläggning av doktoranders arbetsmiljö vid Språkvetenskapliga fakulteten, visar att just oklarheter i relationen mellan handledare och doktorand är en bidragande faktor till sjukskrivningar och ohälsa bland doktorander. Den pekar därmed på behovet av att etablera och upprätthålla en tydlig förståelse av både handledares och doktoranders roller och förväntningar.

På seminariet kommer vi först att presentera och diskutera bakgrunden till vårt uppdrag, främst utifrån rapporten om doktoranders arbetssituation. Därefter kommer vi att redovisa vår kartläggning av nationella och lokala riktlinjer för handledning. Utifrån kartläggningen vill vi diskutera behovet av ett lokalt dokument som kan minska glappet mellan allmänna riktlinjer och den konkreta handledningssituationen genom att samla nödvändig information för både doktorander och handledare: Behövs ett sådant dokument? Hur skulle det kunna utformas i så fall? Vi hoppas att många vill delta och diskutera dessa och liknande frågor med oss, och vi uppmuntrar särskilt handledare att delta i seminariet, så att både doktoranders och handledares synpunkter får komma till tals. Ett diskussionsunderlag om kartlagda nationella och lokala riktlinjer finns bifogat.  

 

Thegel, Miriam, 2018: ”Den smala vägen”. En kartläggning av doktoranders arbetsmiljö vid Språkvetenskapliga fakulteten. Finns tillgänglig på MP:https://mp.uu.se/documents/101023269/0/En+kartl%C3%A4ggning+av+doktoranders+arbetsmilj%C3%B6+vid+Spr%C3%A5kvetenskapliga+fakulteten+%281%29.pdf/35d70ac1-5742-ff66-e8de-9da6a7f7b9d5

Ytterligare information