Högre seminarium: Nina Begovic och Anna Ingves

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Nina Begovic och Anna Ingves
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Nina Begovic och Anna Ingves presenterar sina nystartade avhandlingsprojekt

Nina Begovic:

På seminariet kommer jag att presentera mitt nystartade avhandlingsprojekt (monografi) som handlar om den grundläggande litteracitetsundervisningen som förekommer på spår 1 på sfi. På studiespår 1 deltar vuxna elever som bedöms ha 0–6 års formell skolerfarenhet och för många av dessa individer innebär det att för första gången få möjlighet att lära sig att läsa och skriva i en formell, skriftspråksbaserad och digital undervisningsmiljö, på ett nytt språk. En viktig fundering i avhandlingsprojektet är hur man organiserar denna undervisning som bygger på att lära vuxna elever att ”förvärva grundläggande läs- och skrivfärdigheter” (Skolverket, 2017:3) på ett språk som de ännu inte behärskar muntligt och vilka förgivettaganden görs i förmedlingen av denna kunskap. Den teoretiska och metodologiska ansatsen bygger i huvudsak (i nuläget) på tankar och begrepp från den medierade diskursanalysen (MDA) (Scollon, 2001; Scollon & Scollon, 2004). En MDA tar sin utgångspunkt i handling och undersöker hur diskurser i olika former kommer in i den. Forskningsfrågan blir alltså inte vad diskursen betyder i allmänhet, utan vad den betyder i ett specifikt sammanhang. Vad betyder grundläggande litteracitetsundervisning i detta sammanhang? Jag kommer att lämna gott om utrymme för diskussion kring mina frågeställningar, material och metod samt MDA och dess lämplighet för detta avhandlingsprojekt. 

Scollon, R. (2001). Mediated Discourse: The Nexus of Practice. London/New York: Routledge. 

Scollon, R. & Scollon, S-W. (2004). Nexus Analysis: Discourses and the Emergent Internet. London/New York: Routledge.

Skolverket, (2017) (rev. 2018). Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Kursplaner och kommentarer. Stockholm: Norstedts. 

 

Anna Ingves: 

Mot framgång i den svenska skolan – om språkintroduktionselevers ordförrådsutveckling

På seminariet kommer jag att presentera mitt avhandlingsprojekt om språkintroduktionselevers ordförrådsutveckling. Elever som går på språkintroduktionsprogrammet är nyanlända ungdomar i övre tonåren, som ännu inte är behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram. Det är en heterogen elevgrupp, med väldigt varierande bakgrund vad gäller t.ex. skolgång och språkinlärning i skolkontext, vilket är utmanande för såväl lärare som elever på programmet. I praktiken ska eleverna på cirka 3 år ta igen 9 år av svensk grundskola på ett språk de inte ännu behärskar. Siffror från Skolverket visar att endast en bråkdel av eleverna går den tänkta vägen, alltså kommer in på ett nationellt gymnasieprogram.

Jag är intresserad av att granska denna elevgrupps språkinlärning och utveckling, och har valt att rikta in mig ordförrådets utveckling, då det i tidigare forskning framställts som avgörande för språkutvecklingen. Min centrala forskningsfråga är: Hur ser språkintroduktionselevers ordförrådsutveckling ut under deras tid på språkintroduktion? Mer specifikt är jag intresserad av att mäta främst det receptiva ordförrådets bredd i en pseudo-longitudinell kvantitativ undersökning. Jag vill även med min undersökning granska om introduktionsprogrammets utformning har någon inverkan på ordförrådsutvecklingen. Därför kommer mina informanter från två olika typer av språkintroduktionsprogram: från mer traditionell, ämnescentrerad eller från yrkesintegrerande språkintroduktion.

Under seminariet kommer jag att presentera min forskningsplan och de spår jag kommit in på såhär långt angående syfte, informanter och metod. Jag vill lämna gott om utrymme för diskussion och synpunkter på frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och metoder.