Ola Agevall: "Att förklara ett ljud"

Gästföreläsning – Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Ola Agevall, Linnéuniversitet: "Att förklara ett ljud. Musettedragspel mellan migration, industrialisering, artefakt och stil"


Abstract
Hur gör man ett välbekant ljud- och musikaliskt landskap förklaringskrävande? Musettevalserna är så välbekanta att de har blivit ett synecdoche för Paris. Musettedragspel hör lika mycket till klichén om fransmän och parisare som baguetten eller baskern. Men musette är inte, eller inte enbart, en stil. Vill man förstå varför musettedragspelen låter som de gör, så är tonspråk, ornamentering, frasering och andra stildrag visserligen viktiga, men till det kommer något annat. För att dels precisera förklaringsobjektet, dels föreslå en förklaring, så krävs en fokusväxling från musikstil till instrumentets insida respektive till musikernas sociala omgivning.

Artikeln har sin angöring i Max Webers musiksociologi, ursprungligen tänkt som del i ett vidare program – en ”kulturinnehållens sociologi”, som skulle omfatta såväl konstarter som världsåskådningar. Musiksociologin, noterade han, betraktar musiken från utomkonstnärlig synpunkt, och ställer frågor om ”relationen mellan en bestämd musiks ’anda’ och de allmänna tekniska grundvalar som i vår tid … påverkar livstempot och livskänslan”. Precis så kan man närma sig musettedragspelet:  varför det låter så-och-inte-på-annat-sätt, och varför det förknippats med en bestämd repertoar, kan förstås utifrån de stora sociala processer som omvandlade människors liv under 1800- och det tidiga 1900-talet.