Högre seminarium: Johan Hedberg

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning Arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19
  • Föreläsare: Johan Hedberg
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

”Såsom skäl få vi framföra”. En studie av motiveringar till släktnamnsbyten i Sverige åren 1944–1946.

Om Johan Hedbergs magisteruppsats, vars abstract är det följande:

Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka motiv som fanns bakom släktnamnsbyten i Sverige åren 1944–1946. Materialet består av ansökningar om släktnamnsbyte där motiveringarna i dessa har excerperats och analyserats. Som analysverktyg används bland annat namnteori och teorier om hur språket kan påverka identiteten. Uppsatsen diskuterar, utifrån motiveringarna, möjliga drivkrafter bakom namnbytestrenden under mitten av 1940-talet. Resultaten visar på fem motiveringstyper där det mest framträdande är att personer önskar ett släktnamn som redan finns, eller funnits i släkten. Slutsatserna antyder att flera olika faktorer, samhälleliga såväl som identitetsmässiga, kan vara sådana som drev på namnbytestrenden även om det inte utifrån undersökningens resultat går att peka på en enskild drivkraft.

Uppsatsen finns att hämtas här.