Högre seminarium: Åsa af Geijerstam

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Åsa af Geijerstam, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Funktionellt skrivande i tidiga skolår. Bedömning, undervisning och professionell utveckling (FEAST)

Vid seminariet presenteras det pågående forskningsprojektet Funktionellt skrivande i tidiga skolår. Bedömning, undervisning och professionell utveckling (FEAST). Projektet bedrivs i samarbete med ett större motsvarande projekt vid NTNU i Trondheim och rör aspekter av kvalitet i lärande och undervisning av funktionellt skrivande för elever i tidiga skolår.

Mer specifikt presenteras resultat från en första delstudie, där vi tagit fram bedömningskriterier för skrivande i årskurs 1-3. I arbetet har 200 elevtexter (åk 1-3) i fyra olika genrer bedömts av såväl lärare som forskare enligt metoden Comparative Judgement (parvis bedömning av texter), och resultaten från denna bedömning redovisas. Utfallet från den parvisa bedömningen av texter har vidare använts för att ta fram kriterier för funktionell skrivkompetens på olika nivåer. De bedömningsområden som använts för att skriva fram kriterierna presenteras vid seminariet. Avslutningsvis förs en diskussion om bedömningskriteriers funktion och möjliga konsekvenser.