Högre seminarium: Ylva Byrman

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Ylva Byrman, Göteborgs universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Datasession om arbetsplatsmöten om terminologi

Vad betyder egentligen kompetens? Samtalslaboration med data från terminologisamtal

I Sverige finns ett fåtal professionella terminologer som hjälper organisationer att reda ut innebörden av och relationen mellan centrala fackbegrepp och att ta fram termordlistor med definitioner. Det finns ingen särskild terminologutbildning, utan oftast har terminologerna gått en språkkonsultutbildning eller annan språkvetarutbildning, och sedan skolats i terminologiarbetets metoder på det nu nedlagda Terminologicentrum (TNC) eller på någon av de få arbetsplatser som har en terminologiavdelning. Rent praktiskt är en central del av detta arbete att leda möten där olika experter från det aktuella fackområdet får bidra med sin ämneskunskap och sina begreppsliga intuitioner, så att dessa med terminologens hjälp kan systematiseras i begreppsträd och välfungerande termer och definitioner.

I projektet Termer blir till – terminologiarbetets möten undersöker vi hur dessa multiprofessionella möten går till. Fokus ligger på vad terminologen gör och bidrar med i dessa möten och på hur det går till när experter från olika fält ska försöka reda ut och enas om vad ett visst uttryck egentligen betyder. Seminariet blir en samtalsanalytisk datasession där vi kommer att arbeta med videomaterial från ett möte där en myndighet försöker definiera vad som menas med kompetens och hur det i sin tur kan delas in i till exempel generell och specifik eller mjuk och hård kompetens.