TID-kollokviet: Marie Sörlin – Svensklärarstudenters grammatiksamtal – en datasession om termbruk

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Marie Sörlin
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Svensklärarstudenters grammatiksamtal – en datasession om termbruk

Under de senaste åren har flera forskare intresserat sig för grammatikundervisning (t.ex. Josefsson & Lundin 2018, Boström & Strzelecka 2013, Myhill m.fl. 2012), bl.a. i syfte att undersöka upplevelser av grammatikundervisning och att förnya den. Teoretiskt sett anlägger många av studierna ett sociokulturellt perspektiv på lärsituationen och lyfter fram vikten av olika kulturella redskap för lärandet (jfr Säljö 2000). En bärande idé inom nämnda perspektiv är att samtalande är ett viktigt redskap för kunskapsutveckling, men som påpekats av forskare med intresse för lärande och interaktion behövs det fler empiriska studier av hur lärande görs i samtal (Melander & Sahlström 2010:11). 

Utifrån ett mindre material (pilotmaterial) har Anja Malmberg (Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet) och jag börjat undersöka hur svensklärarstudenter samtalar sig till kunskap om grammatik (Malmberg & Sörlin 2017). Vi vill ansluta till det sociokulturella perspektivet och bidra till närstudiet av samtal och lärande när det gäller grammatiksamtal. 

Vårt material består av två utdrag ur två olika smågruppssamtal (40 respektive 60 minuter) som spelats in av studenterna själva under en grundläggande universitetskurs i grammatik. Deltagarna är blivande ämneslärare i svenska och under samtalen arbetar de med att analysera elevtexter med hjälp av satsscheman. Till de kulturella redskap som de har som resurser i sitt lärande hör inte minst de grammatiska termerna, som de förväntas kunna använda för att analysera elevtexternas språkliga struktur.

Kollokviet kommer att ha formen av en datasession där jag spelar upp ett eller ett par utdrag ur materialet. Med gemensamma krafter kan vi sedan analysera och diskutera hur de grammatiska termerna verkar fungera som en resurs för lärande i svensklärarstudenternas samtal. 

 

Litteratur

Boström, Lena och Strzelecka, Elzbieta, 2013. Min grammatikhistoria: Roliga och sorgliga berättelser ur verkligheten. En fenomenografisk analys av 313 studenters berättelser. I: Chrystal, Judith-Ann m.fl. (red.), Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Genre. Stockholm 18–19 oktober 2012. Stockholm: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning/Stockholms universitet, s. 29–40.

Josefsson, Gunlög & Lundin, Katarina, 2018. Nycklar till grammatik. Lund: Studentlitteratur.

Malmberg, Anja & Sörlin, Marie, 2017. På väg genom satsschemat. Svensklärarstudenter i samtal om grammatik. I: Sköldberg, Emma m.fl. (red.), Svenskans beskrivning 35: Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten för svenskans beskrivning. Göteborg den 11–13 maj 2016. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket, s. 201–214.

Melander, Helen & Sahlström, Fritjof, 2010. Lärande i interaktion. I: Melander, Helen & Sahlström, Fritjof (red.), Lärande i interaktion. Stockholm: Liber, s. 11–12.

Myhill, Debra, Jones, Susan M., Lines, Helen & Watson, Annabel, 2012. Re-thinking grammar: the impact of embedded grammar teaching on students’ writing and on students’ metalinguistic understanding. Research Papers in Education27 (2), s. 139–166.

Säljö, Roger, 2000. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.Stockholm:Prisma.

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/