Exjobbspresentation - Catarina Sparre

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80109
  • Föreläsare: Catarina Sparre
  • Kontaktperson: Catarina Sparre
  • Seminarium

Scenarier för framtida effektbalans i elområde tre

Sveriges energisystem befinner sig just nu i en spännande tid när det blivit dags att ställa om från stabil fossil baskraft till mer intermittent förnyelsebar energiproduktion. Ord som effekt och kapacitet benämns lite här och var och har börjat bli vardagsmat även för individer utanför branschen. Med mål om att elproduktionen i Sverige år 2040 ska vara etthundra procent förnybar, uppstår utmaningar och krav på nya lösningar för att säkerställa såväl energibehov som effektbehov. I elområde tre pågår en högst intressant förändring där all verksam kärnkraft skall avvecklas till förmån för förnyelsebar elproduktion samtidigt som invånarantalet i regionen ständigt ökar.

Vindkraft och solkraft är de energislag som spås agera flaggskepp för omställningen och som tillsammans med överföring från kringliggande elområden ska säkerställa effektbalans i elområde tre och större delen av Mellansverige. Tillsammans ska bidra till att kärnkraft och övrig fossil elproduktion år 2040 är helt avvecklad från kraftsystemet.

Följande två frågeställningar på ämnet har behandlats i rapporten.

Hur stor potentiell effektbrist kan uppstå i elområden tre fram tills år 2040 baserat på de prognoser som går att få fram idag kring energimarknadens utveckling?

I vilken utsträckning har Sveriges elområde tre möjlighet att säkra sin egen effektbalans? Vilka projekt har påbörjats respektive planeras att starta för att motverka effektbristen?

Detta resulterade i ett arbete som genomfördes i två steg, en litteraturdel samt en simuleringsdel. Initialt skapades en grundförståelse för ämnet och avgränsningar gjordes för att kunna bygga tre scenarier som visar på en möjlig framtidsutsikt för elområdet.

De tre scenarierna utgår från Svenska kraftnäts planerade elproduktion- och elnätsutbyggnad där scenario ett visar på nuvarande prognos och de följande två utvärderar stor andel vindkraft respektive stor andel import i elsystemet. Utifrån erhållna resultat samt information från litteraturstudie förs diskussioner och analyser rörande rimlighet i prognoserad utbyggnad och komplexiteten i omställningen. Det kan konstateras att enbart elproduktionsutbyggnad alternativt ökad överföringsmöjlighet inte ensam kan upprätta den försörjningsgrad som nås inom området idag utan att arbete krävs inom båda gebit.

Vidare har framkommit en mängd intressanta framtida studier som är relevant att ta i beaktning när elproduktionen ställs om. Däribland att granska övriga bidrag som kärnkraften bistår med till kraftsystemet så som frekvens- och spänningsstabilitet och hur dessa påverkas av omställningen, liksom att studera elnätskapacitet inom specifika län och vart effektbrist riskerar att bli en följd. 

Opponent: Hanna Marklund