Högre seminarium: Nina Begovic Jönsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Nina Begovic Jönsson
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Att rita bokstäver eller att skriva text? - Repetitiv textproduktion i den grundläggande litteracitetsundervisningen på sfi

På seminariet kommer jag att presentera mitt pågående avhandlingsarbete där jag studerar hur skrivande i den grundläggande litteracitetsundervisningen uppnås i en specifik pedagogisk kontext och hur den uppfattas av lärare och elever. Jag kommer att diskutera preliminära resultat utifrån nexusanalysens begrepp situationens diskurser samt interaktionsordningen (Scollon, 2001; Blåsjö & Hanell, 2014). Mer specifikt beskriver jag delar ur det empiriska materialet som jag bedömer vara aktiviteter som är relevanta och återkommande vid skrivande; nämligen olika former av repetitiv textproduktion, vilket jag definierar som skrivhandlingar som kännetecknas av kopiering av text i olika former (jmf Haas Dyson, 2010; Blommaert et al., 2006).

 

Referenser:

Blommaert, J., Creve, L., Willaert, E. (2006). On being declared illiterate: Language-ideological disqualification in Dutch classes for immigrants in Belgium. Language & Communication 26, s.34–54

Blåsjö, M. & Hanell, L. (2014). Diskurs i handling: Att studera människors handlingar med medierad diskursanalys. I: Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (red). 2014. Analysing text AND talk. FUMS rapport nr 233. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Haas Dyson, A. (2010). Writing childhoods under construction: Re-visioning ‘copying’ in early childhood. Journal of early childhood literacy 10 (1), s. 7–31.

Scollon, R. (2001). Mediated Discourse: The Nexus of Practice. London/New York: Routledge.