TID-kollokviet: Ulrika Nemeth – Kritiska textpraktiker i gymnasiets svenskundervisning

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet (16-2041)
  • Föreläsare: Ulrika Nemeth, Södertörns högskola
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Kritiska textpraktiker i gymnasiets svenskundervisning

I dokument från OECD, läroplanen för gymnasiet och i svenskämnets ämnesplan skrivs på olika sätt kritisk förmåga, kompetens eller kritiska aktiviteter fram. Mitt avhandlingsarbete syftar till att ringa in svenskämnets uppdrag när det gäller arbete med och utveckling av elevers kritiska medvetande och förhållningssätt. Avhandlingen utgår från ett critical literacy-perspektiv (Freire 1970; Freire 1973; Luke 2013; Janks 2010) innefattandes sociosemiotik och kritisk diskursanalys (Fairclough 2015). Materialet utgörs i sin helhet av ljudinspelningar från fokussamtal mellan lärare, ett textmaterial (styr- och policydokument), samt inspelade klassrumsobservationer. I den här presentationen utgår jag dock från fokussamtalen där svensklärare beskriver, diskuterar och jämför erfarenheter.  

Under kollokviet presenterar jag översiktligt avhandlingsarbetet i stort och fokussamtalens roll i detta. Därefter ger jag exempel på hur de kritiska textpraktikerna och tillhörande värderingar verkar framträda i lärarnas skildringar av undervisningspraktiken genom beskrivningar av hur det brukar vara, tillfällen som sticker ut och ett önskat läge. I beskrivningarna intresserar jag mig för vilka sociala aktörer och aktiviteter som framträder i form av vem som gör vad, när, hur och varför (van Leeuwen 2008) men även för hur svenskämnets ramar kommer till uttryck. Jag vill sedan ägna tid åt att diskutera några utvalda exempel från materialet och därigenom få nya infallsvinklar på metodernas och materialets möjligheter och begränsningar.

Referenser

Fairclough, N. (2015). Language and power. (3. [uppdaterad] utg.) London: Routledge.

Freire, P. (1973/1975). Utbildning för befrielse. Stockholm: Gummesson.

Freire, P. (1970/2017). Pedagogy of the oppressed. (30th anniversary ed.) New York: Continuum.

Janks, H. (2010). Literacy and Power. New York and Oxon: Routledge Kress, G. 2003. Literacy in the new media age. London:Routledge.

Luke, Allan. (2013) Regrounding Critical Literacy: Representation, Facts and Reality. I: Hawkins, Margaret R. (red) (2013). Framing Languages and Literacies. Socially Situated Views and Perspectives. New York:Routledge .

Van Leeuwen, T (2008).  Discourse and practice. New tools for critical discourse analysis. Oxford/New York: Oxford University Press.

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/