Högre seminarium: Linnea Wenell

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Linnea Wenell
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0184716881
  • Seminarium

Skolans digitala textvärld – en transtextuell studie av digitalisering i svenskämnet i grundskolans senare del

Regeringen har beslutat om att skolväsendet ska digitaliseras, och digitalisering genomsyrar idag skolans läro- och kursplaner. Begreppet digital kompetens infördes 2017 i läroplanerna och är ett av Skolverkets prioriterade områden

Inom svenskämnet i grundskolan är digitaliseringen är tydlig och man kan då fråga sig hur denna motiveras, implementeras och värderas i läroplan och undervisning. Mitt avhandlingsprojekt syftar till att utforska hur digitaliseringen dels uttrycks i styrdokument, dels påverkar svenskämnets undervisning och texter i grundskolans senare år. Jag studerar digitaliseringen i fyra steg, vilka är:

1.     Digitalisering och Lgr11
2.     Digitalisering och lärarens rekontextualisering av läroplanen
3.     Digitalisering och elevernas produktion
4.     Digitalisering och bedömning

Under seminariet kommer jag att presentera mitt projekt och redovisa preliminära resultat från en analys av läroplanen med fokus på legitimering av digitalisering. Därefter presenterar jag kommande steg i projektet och visar exempel på lärares uppgiftsinstruktioner och elevernas digitala texter. Jag önskar under seminariet diskutera möjliga vägar fram i textanalys av icke-verbalspråkliga texter och andra tankar om projektets fortsättning.