Docenturföreläsning: Efterfrågeflexibilitet: elkonsumenter som flexibilitetsresurs

  • Datum: –10.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen, 10132
  • Föreläsare: Fil dr Cajsa Bartusch
  • Kontaktperson: Cajsa.Bartusch@angstrom.uu.se
  • Docentföreläsning

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik.

Toppar i efterfrågan på el har djupgående inverkan på miljön och kapacitetsbristen i elnäten hotar att bromsa samhällsutvecklingen. En ökad flexibilitet i användarledet anses vara en del av lösningen och efterfrågeflexibilitet är en paraplybeteckning för åtgärder med detta ändamål. Föreläsningen illustrerar varför effektbehovet är problematiskt genom att exemplifiera med lokala förhållanden och ger en översikt av teoretiska metoder för att förstå elkonsumenters beteende och interventioner som syftar till att åstadkomma flexibilitet i elanvändningen.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: professor Enrico Baraldi

Docenturnämndens representant: professor Tomas Edvinsson