Exjobbspresentation - Wilma Falk

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 12167
  • Föreläsare: Wilma Falk
  • Kontaktperson: Wilma Falk
  • Seminarium

Processmodellering av aktivslamanläggning

Processmodellering handlar om att skapa en digital modell av en verklig process som kan användas för simuleringar. Det är ett användbart verktyg som ger förutsättningar till ökad förståelse för processen och för att utvärdera olika åtgärder utan att vara beroende av fysikaliska experiment. Processmodeller för avloppsvattenrening har utvecklats sedan 1980-talet då en arbetsgrupp vid International Water Association (IWA) tog fram den första modellen för kväveavskiljning i en aktivslamprocess och utgör grunden i dagens processmodeller för avloppsreningsverk.

Projektet har gjorts för teknikkonsultföretaget Ramboll, som en del av en strategisk satsning för ett arbetssätt baserat på modellering och simulering, och i samarbete med Ekeby reningsverk, Eskilstuna Energi & Miljö.

Uppdraget har varit att sätta upp en modell över den biologiska reningen av kväve i programmet Sumo, utvecklat av Dynamita SARL. Med modellen simuleras potentialen av ett införande av en separat rejektvattenrening som åtgärd för att uppfylla kommande utsläppskrav. Även energibesparingen till följd av en separat rejektvattenrening tas fram genom simuleringar. Vidare presenteras några olika tillvägagångssätt som skulle kunna användas för att fortsätta arbeta med integrering av modellering och simulering i Rambolls verksamhet.

Varmt välkommen!

Handledare: Johanna Grim, Ramboll VA-process
Ämnesgranskare: Bengt Carlsson, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Johanna Carlsson