Docenturföreläsning: Fjärrvärme – gårdagens teknik i framtidens energisystem

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Tekn dr Magnus Åberg
  • Arrangör: Institutionen för Samhällsbyggnad och industriell teknik
  • Kontaktperson: Joakim Widén
  • Docentföreläsning

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot byggteknik och byggd miljö.

Ordförande: professor Joakim Widén

Docenturnämndens representant: professor Tomas Edvinsson

Sammanfattning:

Fjärrvärme finns i nära nog alla svenska städer och 90% av alla flerbostadshus får sin uppvärmning och sitt varmvatten via något av landets ca 500 fjärrvärmesystem. Systemfördelar som samproduktion av el och värme, tillvaratagande av spillvärme och effektiv rökgasrening är vanligt framhållna när fjärrvärmen jämförs med andra uppvärmningsalternativ. 

Dagens ökade energieffektivitet i byggnader, oförutsägbara elpriser och konkurrens från alternativa värmesystem utgör dock stora utmaningar för svenska fjärrvärmeleverantörer. 

Tekniska och organisatoriska lösningar för att anpassa kommande generationer av fjärrvärmesystem till morgondagens ”smarta” energisystem diskuteras och testas. Frågan om fjärrvärmens roll i ett framtida utsläppsfritt energisystem är dock långt ifrån besvarad. Den här föreläsningen belyser möjligheter, utmaningar och framtidsvisioner för den svenska fjärrvärmesektorn.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!