Exjobbspresentation - Josephine Lindén Magnusson

  • Datum: –10.00
  • Plats: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63836203708
  • Föreläsare: Josephine Lindén Magnusson
  • Kontaktperson: Josephine Lindén Magnusson
  • Seminarium

Ångdrift av värmepumpsanläggningen i Solnaverket

Norrenergi är ett fjärrvärme- och fjärrkylabolag i Stockholm som bland annat producerar värme via energiåtervinning i en värmepumpsanläggning i Solnaverket. Värmepumpsanläggningen består av fyra värmepumpar med en total värmeeffekt på 100 MW som drivs av elektricitet samt spillvatten från Bromma reningsverk. Kostnaden för att producera fjärrvärme via värmepumparna varierar med elpriset där en betydande faktor är elskatten. Elskatten ligger från och med 1 januari år 2020 på 353 kr/MWh, vilket utgör ungefär 35–55 % av den totala driftkostnaden. Utöver de höga kostnaderna för att driva värmepumpsanläggningen råder det en så kallad kapacitetsbrist i Sveriges storstäder vilket bland annat grundar sig i att städerna växt i en snabbare takt än elnätet byggts ut. Vissa tider på året kan elektricitet därför inte överföras från produktionskällan till städerna där behovet är som störst eftersom stamnätet inte har tillräckligt med överföringskapacitet.

Norrenergi, som är en av de 20 största elkonsumenterna i Stockholmsregionerna på grund av sin värmepumpsanläggning, vill undersöka möjligheterna att minska sina kostnader för elektricitet samt bidra till en samhällsnytta genom att minska sitt effektuttag på elnätet. Detta examensarbete ämnar därför undersöka om två av värmepumparna i Solnaverket kan omvandlas från eldrift till mekanisk ångdrift via ångturbiner, där ångturbinerna i sin tur drivs av ånga från en pelletspanna.


Handledare: Magnus Swedblom, Norrenergi
Ämnesgranskare: Jacob Eriksson, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Frida Andersson