Högre seminarium: Anna Lindström

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-0043
  • Föreläsare: Anna Lindström
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: +46184716881
  • Seminarium

Kärt barn har många namn: Analys av introduktionen av CRP-prov i mötet med patienter med luftvägsinfektion

C-reaktivt protein (CRP) är en biomarkör som ingår i immunförsvaret. Koncentrationen av CRP ökar snabbt vid bakteriell infektion. CRP-provet är ett av flera verktyg som används för att särskilja bakteriella diagnoser från virala diagnoser. Liksom sänkan är CRP-provet en skandinavisk innovation och det används framförallt i de nordiska länderna.

Under seminariet kommer jag att presentera analys av hur CRP-provet introduceras i en korpus av 47 videoinspelade läkare-patientsamtal. Jag kommer särskilt att fokusera benämningen av provet och hur det kontextualiseras i relation till andra diagnostiska verktyg.

Studien ingår i forskningsprojektet Antibiotic prescription in Swedish primary care consultations. Huvudsökande: Anna Lindström, Uppsala Universitet. Doktorand: Klara Bertils, Uppsala universitet. Affilierade forskare: Professor John Heritage, University of California, Los Angeles, Dr Rebecca Barnes, University of Oxford och MD Thomas Tängdén, Uppsala universitet. Projektet delfinansieras av Uppsala Antibiotic Center och dess övergripande syfte är att bidra till ansvarsfull förskrivning av antibiotika.