Högre seminarium: Oliver Blomqvist

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-0043 och passivt deltagande via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61815380776
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Språkets endräkt och mångfald – flerspråkiga inslag i 1600-tals domböcker

I denna presentation ska jag diskutera olika infallsvinklar för att studera flerspråkiga administrativa texter i Sverige med avstamp i den tidigmoderna periodens framväxande nationalspråksideologi. Denna ideologi hade två huvudsakliga beståndsdelar: språkstandardisering och språklig endräkt. Den syftade också till att etablera det svenska språket som nationell symbol för den svenska staten. Mitt övergripande syfte är att utröna hur denna framväxande ideologi påverkade hävdvunna flerspråkiga praktiker inom administrativt skrivande. Materialet som jag arbetar med är domprotokoll från lägre instanser (d.v.s. härads-, rådstugu- och kämnärsrätter), inledningsvis i rikets finskspråkiga områden. Rättsskrivarna i de lägre domstolarna hade å ena sidan en plikt att samvetsgrant och noga återge alla detaljer i rättsprocessen och å andra sidan att följa de strikta formmässiga krav på hur domprotokoll skulle föras, däribland att de skulle föras på svenska. Syftet är att kartlägga de grammatiska, textuella och grafiska resurser som rättsskrivarna tillämpade i sin balansgång mellan sanningsenlighet och formmässig korrekthet i en flerspråkig rättssal, samt att studera hur de skriftliga praktikerna förändrades under den tilltagande svenska nationalspråksideologin.