Högre seminarium: Adrian Sangfelt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61655455273
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Talspråk, skriftspråk och mental grammatik. En studie av preverbala flerordsadverbial i modern svenska

Modern svenska är ett språk där bestämningar till verb (som objekt och adverbial) vanligen placeras efter verbet. För objekt och tydligt bundna adverbial är postverbal placering i princip obligatorisk, om vi bortser från att de får stå i satsens fundament. För fria innehållsadverbial är emellertid preverbal placering ett markerat alternativ. Enligt SAG (III: kap 20) påträffar vi företrädesvis en sådan ledföljd i standardiserat skriftspråk och inte i spontant talspråk. I synnerhet stämmer detta om det rör sig om komplexa adverbial, exempelvis i formen av prepositionsfraser, och inte enkla adverb. Två exempel på sådan ledföljd visas i (i–ii) nedan, båda tagna från Upsala Nya Tidning (1/9 2020).

(i) Sett till statistiken har det från första maj (…) sålts ytterligare sju villor i Uppsala för över 10 miljoner kronor

(ii) Swedbank har efter penningtvättskandalen (…) återtagit förlorade kunder och marknadsandelar

I ett pågående forskningsprojekt försöker jag förstå när och i vilken utsträckning verbala bestämningar placeras preverbalt i modern svenska. En central fråga är på vilket sätt detta hänger ihop med skillnader mellan tal och skrift och mellan spontant och mer planerat språkbruk. Under seminariet presenterar jag en empirisk studie av förekomsten av preverbala flerordsadverbial i dels spontant talspråk, dels skriftspråk av olika planeringsgrad. Med studien som bakgrund vill jag också diskutera hur grammatikforskare ska förhålla sig till syntaktiska mönster som företrädesvis eller uteslutande förekommer i standardiserat skriftspråk. Ska vi analysera användningen av preverbala flerordsadverbial (eller en delmängd av den) som ogrammatisk, om vår utgångspunkt är att grammatik handlar om att förstå ett automatiserat kognitivt system som framförallt är inlärt under tidiga uppväxtår?