Högre seminarium i nordiska språk: Anna Lindholm

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet genomförs via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63346818486
  • Föreläsare: Anna Lindholm, Karlstad universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Flerspråkiga elevers läsförståelse

Flerspråkiga elevers läsförståelse

Under seminariet presenterar jag min avhandling: Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet (2019). Det är en sammanläggningsavhandling bestående av tre artiklar samt en kappa. I avhandlingen undersöks lässtrategiers betydelse för flerspråkiga elevers utveckling av läsförståelse i ett undervisnings-, läsutvecklings- och individperspektiv. Den övergripande metodologiska ansatsen är Mixed Methods Research och materialet har samlats in genom klassrumsobservationer, läsförståelsetest, enkäter och intervjuer. Studien har genomförts  på en skola där ca. 95% av eleverna är flerspråkiga. Skolledningen har särskilt satsat på att fortbilda samtliga lärare i arbete med lässtrategier och de utgår i huvudsak från grundstrategierna i undervisningsmodellen Reciprocal Teaching, dvs. göra förutsägelser, ställa frågor, reda ut oklarheter och summera.